Today's Birthdays

Posted By Caroline Walsh on 10/11/18


Here are today’s wrestling birthdays…

* Ricochet (30)
* Andy Douglas (40)
* Taz (51)
* Tony Chimel (51)
* Rikishi (53)
* Tonga Kid (53)
* Sam Houston (55)